Wykonujemy:

-pomiar ochrony przeciwporażeniowej (skuteczności zerowania)-pomiary rezystancji izolacji obwodów I- i III-fazowych
-pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
-pomiary stanu izolacji odgromowej(pomiar rezystancji uziemienia)
-pomiary nateżenia oświetlenia